Rekonštrukcia Umyvárne vozidiel Vododrom

Projektová dokumentácia + inžinierska činnosť DSP+DRS Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 63 Pliešovce Účelom projektu „Rekonštrukcia umyvárne vozidiel Vododrom“ je sprevádzkovanie a kompletná rekonštrukcia existujúcich stavebných objektov umývacieho zariadenia v priestore parku techniky vedľa vodnej nádrže Vododromu. Existujúci umývací komplex bojovej techniky pozostáva z troch objektov. Prvý stavebný objekt Brodisko – je určený pre hrubú […]

Read More…

Závlahová nádrž Hladomer 2 – horná nádrž

Projekt DRS LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vodná nádrž Hladomer II bola podľa poslednej správy z kontroly vodnej stavby v rámci výkonu technicko – bezpečnostného dohľadu, vykonaného v 11/2021 hodnotená ako bezpečná a prevádzkyschopná. Pre zachovanie vodnej stavby v prevádzky schopnom a bezpečnom stave je potrebné vykonať : 1. Zrealizovať opravu / rekonštrukciu funkčného objektu […]

Read More…

Vodná stavba Bulkovec II. – rekonštrukcia

Projekt DRS LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Vodná nádrž Bukovec II je v súčasnom stave neovládateľná predovšetkým z dôvodu chýbajúceho dnového uzáveru a stavba sa nedá hodnotiť ako bezpečná a prevádzky schopná. Požiadavky na riešenie: – Združený funkčný objekt (monoblok) je nefunkčný. Dnový uzáver bol pravdepodobne odcudzený (nie je ho vôbec vidieť), chýba ovládacia tyč […]

Read More…

Zvolen- hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity

Projekt DRS SVP, š.p., Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity toku Hron v mieste existujúcich barier – hate, betónového sklzu a MVE Zvolen. Rybovod je umiestnený na pravej strane od existujúcej MVE Zvolen s výtokom do existujúceho odpadného kanála tesne pod MVE. Všetky časti rybovodu sa nachádzajú pod úrovňou terénu alebo v minimálnej výške nad terénom. Rybovod svojim […]

Read More…

VS Kuchyňa – rekonštrukcia telesa hrádze

Projekt DRS SVP, š.p., OZ Bratislava 1 258 840,55 € Teleso hrádze vodnej nádrže Kuchyňa je v priestore pri združenom funkčnom objekte (FO) netesné. Prejavuje sa to stálym zamokrením lavičky na vzdušnej strane hrádze pri vodnej hladine v nádrži na úrovni kóty bezpečnostného prepadu, resp. 30 cm nižšie. Premočenie vzdušného svahu hrádze je spôsobené priesakom, […]

Read More…

Simulácia prielomovej vlny

Hydrotechnické simulácie DÚR Na základe požiadavky bol vypracovaný posudok predpokladaných vplyvov navrhovanej stavby pri mimoriadnej situácii: pretrhnutie hate. Pri pretrhnutí hate je nakumulovaný objem vody v zdrži nad haťou uvedený do pohybu a vzniká prielomová vlna. Táto vlna je charakterizovaná ako translačná- prenos prietoku v čase. Výpočet prielomovej z vodnej stavby je realizovaný podľa smernice […]

Read More…

Rekonštrukcia hate Bystrá

Projekt DÚR+DSP Železiarne Podbrezová a.s. 846 304.61,- € bez DPH Rekonštrukcia hate Bystrá“ sa plánuje za účelom zefektívnenia zbavovania vôd pritekajúcich do objektu MVE od plavenín – štrkov, lístia a iných plavenín. Projektová dokumentácia rieši návrh sedimentačných nádrží, osadenie strojne stieraných jemných a hrubých hrablíc, úprava koryta toku a návrh rybovodu. Dôvodom potreby rekonštrukcie hate […]

Read More…

MVE na Váhu Trnovec II.

Projekt a stavebný dozor DÚR,DSP,DRS Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o. 1 650 000,- € bez DPH Stavba „MVE na Váhu Trnovec II“ sa nachádza na ľavom brehu toku Váh, pri hati už vybudovanej „MVE Trnovec I“. Jedná sa o elektráreň, ktorá využíva existujúcu hať pri pôvodnej MVE Trnovec I. a prietoky v rieke, kt. nevie spracovať pôvodná MVE […]

Read More…

Kontakt

Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Kancelária

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691 096
email: igajdos@gce.sk
email: chlebak@gce.sk