VS Kuchyňa – rekonštrukcia telesa hrádze

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DRS

Investor:

SVP, š.p., OZ Bratislava

Investičné náklady:

1 258 840,55 €

Popis:

Teleso hrádze vodnej nádrže Kuchyňa je v priestore pri združenom funkčnom objekte (FO) netesné. Prejavuje sa to stálym zamokrením lavičky na vzdušnej strane hrádze pri vodnej hladine v nádrži na úrovni kóty bezpečnostného prepadu, resp. 30 cm nižšie. Premočenie vzdušného svahu hrádze je spôsobené priesakom, ktorý nie je depresnou čiarou stiahnutý do drenážneho systému telesa hrádze. Depresná čiara priesakov cez teleso hrádze vychádza na povrch vzdušného svahu. Tieto javy boli vyhodnotené ako poruchy hrádze, ktoré je potrebné navrhovanou stavbou odstrániť.
Požiadavky na riešenie:
- Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky sa uvažuje s dotesnením telesa hrádze v potrebnom rozsahu
- Rekonštrukcia a obnova poškodených pozorovacích objektov
- Rekonštrukcia bezpečnostného prepadu
Celková dĺžka podzemného tesniaceho prvku je : 370,00 m
Hĺbka podzemnej tesniacej steny : max.24,30 m (ukončenie na kóte 238,80 m n.m.)
Celkový rozsah tesniaceho prvku : 6 308 m2