Re-use centrum, zberný dvor, Lastomírska ul. Michalovce

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť DÚR+DSP+DRS Mesto Michalovce 3 420 000,- € bez DPH Účelom projektu „Re-use centrum, zberný dvor, Lastomírska ul. Michalovce“ je vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie – pre územné rozhodnutie, búracie povolenie, povolenie na výrub, stavebné povolenie, a realizačný projekt vrátane vydania právoplatného územného rozhodnutia, búracieho povolenia a právoplatného stavebného povolenia v zmysle […]

Read More…

Zberný dvor Pohronská Polhora

Projektová dokumentácia  DSP+DRS obec Pohronská Polhora 310 000,- € Účelom stavby „Zberný dvor v obci Pohronská Polhora“ je návrh zberného dvoru na bezplatné uskladnenie a manipuláciu s odpadmi z domácností pre občanov obce. Zberný dvor bude slúžiť predovšetkým na uskladnenie materiálov s ich segregáciou, pričom odpady sú delené na biologicky rozložiteľné na samostatnej ploche a […]

Read More…

ŽST Žiar nad Hronom – prekládka vodovodného potrubia

Projektová dokumentácia + inžinierska činnosť DRS Železnice Slovenskej republiky, 299 000 € bez DPH Projektovaná oblasť sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice Žiar nad Hronom. K predmetnej stavbe je prístup z cesty III/2485. Prevádzkové budovy v žst. Žiar nad Hronom, ako aj objekt reštaurácie a ďalší objekt súkromnej firmy sú v súčasnosti zásobované pitnou […]

Read More…

Rekonštrukcia vonkajšieho požiarneho vodovodu, pre MH Teplárenský podnik, a.s. závod Martin

Projektová dokumentácia DRS MH Teplárenský podnik, a.s. Bratislava 645 200 € bez DPH Predmetom projektovej dokumentácie v súlade so zadaním Objednávateľa je rekonštrukcia časti požiarnej vodovodnej siete v areály MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava v závode Martin. Celková sieť požiarneho vodovodu sa budovala v priebehu existencie teplárne postupne a podľa Objednávateľa je delená do štyroch […]

Read More…

Rekonštrukcia vodovodu Lackov

Projektová dokumentácia DRS Obec Lackov 30 300 € bez DPH Projekt „Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Lackov“ rieši  v jednom objekte  SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Lackov : vybavenie existujúcej čerpacej studne novým ponorným čerpadlom a hygienickým zabezpečením vybudovanie nového vodojemu z polypropylénu objemu 10 m3 rekonštrukcia existujúceho vodojemu […]

Read More…

Rozšírenie verejného vodovodu ul. Dolnopeterská, Hurbanovo

Projektová dokumentácia DRS Mesto Hurbanovo 81 400 € bez DPH Projektovaná oblasť sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Hurbanovo – pozdĺž cesty III. Triedy č. III/1467. Navrhovaná vodovdná vetva sa napája v križovatke ulíc Dolnopeterská a Agátová. Prevažná časť vodovodu je umiestnená v extraviláne obce. Koniec vodovodu ju v úrovni dopravnej značky, kt. označuje koniec […]

Read More…

Rekonštrukcia vodovodného potrubia vodojem Dechtice – vodojem Zvončín

Projektová dokumentácia + inžinierska činnosť DRS Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 15,7 mil. € bez DPH Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu diela „Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín“ obstaral Objednávateľ s cieľom komplexnej rekonštrukcie existujúceho vodovodu. Existujúce diaľkové oceľové vodovodné potrubie DN600 je po cca 50 ročnej […]

Read More…

Rekonštrukcia Umyvárne vozidiel Vododrom

Projektová dokumentácia + inžinierska činnosť DSP+DRS Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 63 Pliešovce Účelom projektu „Rekonštrukcia umyvárne vozidiel Vododrom“ je sprevádzkovanie a kompletná rekonštrukcia existujúcich stavebných objektov umývacieho zariadenia v priestore parku techniky vedľa vodnej nádrže Vododromu. Existujúci umývací komplex bojovej techniky pozostáva z troch objektov. Prvý stavebný objekt Brodisko – je určený pre hrubú […]

Read More…

Rekonštrukcia technológie ČOV v PS 4 Tupá

Projekt DRS TRANSPETROL, a.s., 111 279,95 .-€ bez DPH Požiadavka Objednávateľa stanovená pre vypracovanie DRS ako základ k rekonštrukcii ČOV Tupá je : – Obnova náterov technológie – Výmena skorodovaných potrubí a častí technológie – Nové oplechovanie nádrží pri česlách – Výmena hladinomerov – Zakomponovanie nových prvkov do riadiaceho systému – Výmena zastaraných čerpadiel – […]

Read More…

Dostavba kanalizácie v obci Černík

Projekt DSP+DRS Obec Černík, Černík 145, 941 05 Černík 2 675 097,02,-€ bez DPH Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „ Kanalizácia Černík – prepracovanie“ bola vypracovaná v roku 1995 podľa vtedy platných noriem a predpisov. Na túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie a časť stavby bola zrealizovaná. V súčasnosti investor stavby – obec Černík chce […]

Read More…

Kontakt

Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Kancelária

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691 096
email: igajdos@gce.sk
email: chlebak@gce.sk