VS Kuchyňa – rekonštrukcia telesa hrádze

Projekt DRS SVP, š.p., OZ Bratislava 1 258 840,55 € Teleso hrádze vodnej nádrže Kuchyňa je v priestore pri združenom funkčnom objekte (FO) netesné. Prejavuje sa to stálym zamokrením lavičky na vzdušnej strane hrádze pri vodnej hladine v nádrži na úrovni kóty bezpečnostného prepadu, resp. 30 cm nižšie. Premočenie vzdušného svahu hrádze je spôsobené priesakom, […]

Read More…

Simulácia prielomovej vlny

Hydrotechnické simulácie DÚR Na základe požiadavky bol vypracovaný posudok predpokladaných vplyvov navrhovanej stavby pri mimoriadnej situácii: pretrhnutie hate. Pri pretrhnutí hate je nakumulovaný objem vody v zdrži nad haťou uvedený do pohybu a vzniká prielomová vlna. Táto vlna je charakterizovaná ako translačná- prenos prietoku v čase. Výpočet prielomovej z vodnej stavby je realizovaný podľa smernice […]

Read More…

MVE Hronský Beňadik

Projekt DÚR Hydro Development, s.r.o. 6 500 000,-€ bez DPH Predmetomprojektovej dokumentácie je výstavba MVE na Hrone v r.km 85,30 v katastrálnom území Hronský Beňadik. tok : Hron okres : Žarnovica schéma MVE : príhaťová inštalovaný výkon : 1,500 MW priemerná ročná výroba : 7,552 GWh MVE: hrubý spád /rozdiel hornej vody a dna toku […]

Read More…

Rekonštrukcia hate Bystrá

Projekt DÚR+DSP Železiarne Podbrezová a.s. 846 304.61,- € bez DPH Rekonštrukcia hate Bystrá“ sa plánuje za účelom zefektívnenia zbavovania vôd pritekajúcich do objektu MVE od plavenín – štrkov, lístia a iných plavenín. Projektová dokumentácia rieši návrh sedimentačných nádrží, osadenie strojne stieraných jemných a hrubých hrablíc, úprava koryta toku a návrh rybovodu. Dôvodom potreby rekonštrukcie hate […]

Read More…

MVE na Váhu Trnovec II.

Projekt a stavebný dozor DÚR,DSP,DRS Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o. 1 650 000,- € bez DPH Stavba “MVE na Váhu Trnovec II” sa nachádza na ľavom brehu toku Váh, pri hati už vybudovanej “MVE Trnovec I”. Jedná sa o elektráreň, ktorá využíva existujúcu hať pri pôvodnej MVE Trnovec I. a prietoky v rieke, kt. nevie spracovať pôvodná MVE […]

Read More…

Contact

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Office

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691096
email: igajdos@gce.sk
email: moravcova@gce.sk
email: chlebak@gce.sk