Vodná stavba Bulkovec II. – rekonštrukcia

Typ služby

Projekt

Stupeň

DRS

Investor:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Popis:
Vodná nádrž Bukovec II je v súčasnom stave neovládateľná predovšetkým z dôvodu chýbajúceho dnového uzáveru a stavba sa nedá hodnotiť ako bezpečná a prevádzky schopná.
Požiadavky na riešenie:
- Združený funkčný objekt (monoblok) je nefunkčný. Dnový uzáver bol pravdepodobne odcudzený (nie je ho vôbec vidieť),
chýba ovládacia tyč a teda vypúšťanie VN, resp. ovládanie prietokového režimu v nádrži nie je vôbec možné
- Chýba prístupová lávka ku ovládaniu dnového výpustu (lávka ako celok spolu s pochôdznym roštom ako aj zábradlím),
- Betónové časti funkčného odberného objektu sú na viacerých miestach poškodené, lokálne je odkrytá oceľová výstuž
- Koruna hrádze bola poškodená prejazdmi ťažkých mechanizmov – vznikli hlboké koľaje, ktoré boli provizórne zavozené
drveným kamenivom
- Na ľavej strane vzdušnej strany hrádzového priepustu pri zaústení do odpadného koryta, je podozrenie zo strany TBD že
dochádza ku priesakom
- Odstránenie zarastenia a poškodenia odtokového koryta za hrádzovým priepustom v dĺžke cca 7,0m