Simulácia prielomovej vlny

Typ služby:

Hydrotechnické simulácie

Stupeň projektu:

DÚR

Popis:

Na základe požiadavky bol vypracovaný posudok predpokladaných vplyvov navrhovanej stavby pri mimoriadnej situácii: pretrhnutie hate. Pri pretrhnutí hate je nakumulovaný objem vody v zdrži nad haťou uvedený do pohybu a vzniká prielomová vlna. Táto vlna je charakterizovaná ako translačná- prenos prietoku v čase.
Výpočet prielomovej z vodnej stavby je realizovaný podľa smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. Apríla 2007 č.1/2007-1.5 pre výpočet prielomovej vlny z vodnej stavby.

Výpočet priebehu hladín a simulácia pretrhnutia hate boli realizované pomocou programu Hec- Ras 4.1.0. HEC-RAS (U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center´s River Analysis System) - je to jednodimenzionálny program, v ktorom je hladinový režim pri ustálenom režime prúdenia počítaný od profilu k profilu riešením rovnice energie iteračným spôsobom, čo je známe ako metóda po úsekoch.