Rekonštrukcia hate Bystrá

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP

Investor:

Železiarne Podbrezová a.s.

Investičný náklad:

846 304.61,- € bez DPH

Popis:

Rekonštrukcia hate Bystrá“ sa plánuje za účelom zefektívnenia zbavovania vôd pritekajúcich do objektu MVE od plavenín – štrkov, lístia a iných plavenín. Projektová dokumentácia rieši návrh sedimentačných nádrží, osadenie strojne stieraných jemných a hrubých hrablíc, úprava koryta toku a návrh rybovodu.
Dôvodom potreby rekonštrukcie hate v Bystrej je vek týchto objektov a ich čiastočné poškodenie.
Ďalej čo sa týka hate a odberu do privádzača, navrhované riešenie zamedzí vnikaniu štrkov a pieskov z toku do privádzača (navrhované sedimentačné nádrže a záchyty štrkov), ako aj zachytávaniu plavenín (hlavne lístia) na jemných strojne stieraných česliach.