Zvolen- hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity

Typ služby

Projekt

Stupeň

DRS

Investor:
SVP, š.p.,
Popis:
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity toku Hron v mieste existujúcich barier – hate, betónového sklzu a MVE Zvolen. Rybovod je umiestnený na pravej strane od existujúcej MVE Zvolen s výtokom do existujúceho odpadného kanála tesne pod MVE.
Všetky časti rybovodu sa nachádzajú pod úrovňou terénu alebo v minimálnej výške nad terénom. Rybovod svojim tvarom a umiestnením nevytvorí výraznú zmenu prostredia čo sa týka vizuálneho charakteru, nakoľko bude realizovaný pod existujúcim upraveným terénom. Nad terénom budú viditeľné len oplotenia, zábradlia a lavičky. Samotné oplotenie spolu s tieniacou sieťou
a po obrastení vysadenými plazivými rastlinami, vytvorí medzi verejným priestranstvom a rybovodom vizuálnu bariéru.