Odvedenie dažďových vôd zo strže Suchý potok do koryta potoka Neresnica

Projekt DÚR+DSP+DRS Mesto Zvolen 58 846.31,-€ bez DPH Predmetom dokumentácie je vybudovanie systému kanalizačných potrubí, ktoré bezpečne odvedú dažďové vody zo strže Suchý potok. Dažďové vody zo záujmového územia, v súčasnom stave spôsobovali problémy pri väčších dažďoch, nakoľko stávajúce potrubie nestačilo bezpečne odvádzať vodu a dochádzalo ku pretekaniu cez štátnu cestu. Bezprostredným dôvodom na zrealizovanie […]

Read More…

Čierny Balog -kanalizácia a ČOV

Stavebný dozor obec Čierny Balog 15 969 267.414 € bez DPH Predmetom projektu je výstavba kanalizácie v obci Čierny Balog a výstavba ČOV Čierny Balog s kapacitou 5300 EO. Účelom objektu biologického čistenia je zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd pritekajúcich na ČOV výtlačným potrubím z obce Čierny Balog. Z technolohického hľadiska sa jedná o mechanicko-biologickú […]

Read More…

Splašková kanalizácia a vodovod – IBV Dudince

Projekt DÚR+DSP+DRS Mesto Dudince 137 080,-€ bez DPH Predmetom prejektovej dokumentácie bol technický návrh odkanalizovania a zásobovania voudou pre IBV Okružná. Predmetná lokalita sa nachádza vo výškovej úrovni cca 139,50 m n.m. V telese komunikácie je uložená jestvujúca stoka splaškovej kanalizácie, ktorá gravitačne odvádza splašky na ČOV. Niveleta komunikácie je na úrovni cca 140,50 m […]

Read More…

ČOV Sever

Stavebný dozor Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 78 757 113.65 € bez DPH Projekt bol rozdelený na aktivitu “A” – odkanalizovanie 18 obcí a troch meských častí v regióne Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske a na aktivitu “B”, ktorá zahŕňala zvýšenie kapacít ČOV v mestách Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Aktivita A: Región Topoľčany- […]

Read More…

Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza -I.etapa

Stavebný dozor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 14 125 759.36 € bez DPH Predmetom realizácie bolo vybudovanie delenej splaškovej kanalizácie v obciach Opatovce nad Nitrou, Kocurany, Bojnice, Bojnice časť Dubnica a rekonštrukciu existujúcej ČOV Prievidza, kde sú odvádzané odpadové vody z novovybudovanej kanalizačnej siete. Gravitačná kanalizácia: 10 745.48m Výtlačné potrubia: 2932.17m Čerpacie stanice: 7ks Počet domových […]

Read More…

Valaliky, Geča-skupinový vodovod a kanalizácia

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 10 954 700.0 € bez DPH Predmetom projektu bola výstavba splaškovej kanalizácie a vodovodu v obciach Valaliky a Geča s odvedením splaškových vôd do ČOV Kokšov -Bakša a napojením vodovodu na vodovod mesta Košice. Splašková kanalizácia: 21 926.47 m Počet čerpacích staníc: 11ks Počet kanalizačných odbočení: 1060 Vodovod: 8349 m Počet […]

Read More…

Trebišov-odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

Stavebný dozor Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 9 464 517.94 € bez DPH Predmetom projektu bolo rozšírenie kanalizácie v meste Trebišov a zvýšenie kapacity ČOV z dôvodu nárastu počtu obyvateľov, rozšírenie kanalizácie v meste Trebišov a plánovaného čistenia odpadových vôd aj z mestskej časti Milhostov a obcí Vojčíc a Nový Ruskov. Mechanicko-biologická ČOV s kompletným kalovým […]

Read More…

Odkanalizovanie obce Marcelová

Stavebný dozor obec Marcelová 6 296 129.67 € bez DPH Predmetom výstavby bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie a zabezpečenie následného čistenia odpadových vôd obce Marcelová na mechanicko-biologickej ČOV. Odvod splaškových vôd je zabezpečený prostredníctvom gravitačnej a tlakovej kanalizačnej siete, výtlačného potrubia a nových čerpacích staníc. Gravitačná kanalizácia: 11 195 m Tlaková kanalizácia: 6 399 m Výtlačné […]

Read More…

Contact

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Office

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691096
email: igajdos@gce.sk
email: moravcova@gce.sk
email: chlebak@gce.sk