Splašková kanalizácia a vodovod – IBV Dudince

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Mesto Dudince

Investičný náklad:

137 080,-€ bez DPH

Popis:

Predmetom prejektovej dokumentácie bol technický návrh odkanalizovania a zásobovania voudou pre IBV Okružná.
Predmetná lokalita sa nachádza vo výškovej úrovni cca 139,50 m n.m. V telese komunikácie je uložená jestvujúca stoka splaškovej kanalizácie, ktorá gravitačne odvádza splašky na ČOV. Niveleta komunikácie je na úrovni cca 140,50 m n.m. Z uvedených skutočností jasne vyplýva, že odkanalizovanie dotknutej lokality nie je možné dosiahnuť gravitačne.
Technické riešenie spočívalo vo vybudovaní gravitačného zberača DN 300 a Čerpacej stanice ČS 01. Súčasťouprojektu bol aj návrh vodovodnej vetvy na zásobovanie predmetnej lokality.