Dostavba kanalizácie v obci Černík

Typ služby

Projekt

Stupeň:

DSP+DRS

Investor:

Obec Černík, Černík 145, 941 05 Černík

Predpokladané náklady:

2 675 097,02,-€ bez DPH

Popis:
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „ Kanalizácia Černík – prepracovanie“ bola vypracovaná v roku 1995 podľa vtedy platných noriem a predpisov. Na túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie a časť stavby bola zrealizovaná. V súčasnosti
investor stavby – obec Černík chce pokračovať vo výstavbe kanalizácie v obci podľa platného stavebného povolenia. K tomu je však potrebné prepracovať dokumentáciu tej časti kanalizácie , ktorá sa bude realizovať podľa v súčasnosti platných EN a zahrnúť zmeny technického riešenia a požiadavkami investora na dopracovanie resp. aktualizáciu projektovej dokumentácie.
Navrhnuté riešenie odkanalizovania predmetnej obce je založené na návrhu odvedenia splaškových odpadových vôd do ČOV Komjatice prostredníctvom existujúceho výtlačného potrubia a rekonštruovanej ČS1.
Celkové technické riešenie nových vetiev stokovej siete vychádza z morfologického charakteru riešeného územia. Navrhnutá je splašková gravitačná kanalizačná sieť z PP potrubia DN 300 mm s prečerpávaním v čerpacích staniciach cez výtlačné potrubia.
Kanalizačná sieť je navrhnutá ako delená kanalizácia na odvod splaškových vôd z obce Černík. Keďže vzhľadom na spádové pomery je potrebné z časti obce splaškové vody prečerpávať, na stokovej sieti sú navrhnuté čerpacie stanice ČS1 (nová hlavná
ČS namiesto pôvodnej), ČS2, ČS3, ČS5 a ČS6. Výtlačné potrubia na sieti sú navrhnuté z rúr PE 100 DN 50 a 80 v dĺžke 343,59 m.
Nakoľko do ČOV Komjatice je zaústených viacero obcí v blízkom okolí, je nutné z prevádzkových dôvodov všetky splaškové vody z obce Černík ústiace na ČOV Komjatice fakturačne merať. Na to bude slúžit navrhovaný merný objekt za ČS1, v ktorom bude
osadený ultrazvukový prietokomer.