Valaliky, Geča-skupinový vodovod a kanalizácia

Typ služby:
Stupeň projektu:
Investor:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

10 954 700.0 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektu bola výstavba splaškovej kanalizácie a vodovodu v obciach Valaliky a Geča s odvedením splaškových vôd do ČOV Kokšov -Bakša a napojením vodovodu na vodovod mesta Košice.
Splašková kanalizácia: 21 926.47 m
Počet čerpacích staníc: 11ks
Počet kanalizačných odbočení: 1060
Vodovod: 8349 m
Počet vodovodných odbočení: 479 ks