ČOV Sever

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

78 757 113.65 € bez DPH

Popis:

Projekt bol rozdelený na aktivitu "A" - odkanalizovanie 18 obcí a troch meských častí v regióne Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske a na aktivitu "B", ktorá zahŕňala zvýšenie kapacít ČOV v mestách Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske.
Aktivita A:
Región Topoľčany- výstavba kanalizačnej siete a následné odvedenie odpadových vôd kanalizačnou sieťou na ČOV Topoľčany z obcí Jacovce, Čeľadince, Nitrianska Streda, Solčany, Bošany a mesta Topoľčany.
Gravitačná kanalizácia: 18 408.62m
Výtlačné potrubia: 10 499.86m
Čerpacia stanice: 12 ks
Kanalizačné odbočenia :1 100ks
Región Partizánske- výstavba kanalizačnej siete a následné odvedenie odpadových vôd kanalizačnou sieťou na ČOV Partizánske z obcí Malé Bielice, Veľké Bielice, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce, Malé Uherce a mesta Partizáncke.
Gravitačná kanalizácia: 45 499.63m
Výtlačné potrubia: 7 817.07 m
Čerpacia stanice: 29 ks
Kanalizačné odbočenia :2 405ks
Región Bánovce nad Bebravou- výstavba kanalizačnej siete a následné odvedenie odpadových vôd kanalizačnou sieťou na ČOV Bánovce nad Bebravou z obcí Malé Chlievany, Dolné Ozorovce,Horné Ozorovce, Horné Naštice a mesta Bánovce nad Bebravou.
Gravitačná kanalizácia: 9 377.36 m
Výtlačné potrubia: 2 950.93 m
Čerpacia stanice: 8 ks
Kanalizačné odbočenia : 406ks
Prekládka vodovodu: 222.98m
Aktivita B:
ČOV Topoľčany- rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV za účelom spĺňania kvalitatívnych parametrov vypúšťaných vôd do recipientu. Zvýšenie kapacity ČOV z 47 700 EO na 58 836 EO.
ČOV Partizánske- rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV za účelom spĺňania kvalitatívnych parametrov vypúšťaných vôd do recipientu. Zvýšenie kapacity ČOV z 23 059 EO na 30 864 EO.
ČOV Bánovce nad Bebravou- rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV za účelom spĺňania kvalitatívnych parametrov vypúšťaných vôd do recipientu. Zvýšenie kapacity ČOV z 18 000 EO na 26 378 EO.