Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza -I.etapa

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

14 125 759.36 € bez DPH

Popis:

Predmetom realizácie bolo vybudovanie delenej splaškovej kanalizácie v obciach Opatovce nad Nitrou, Kocurany, Bojnice, Bojnice časť Dubnica a rekonštrukciu existujúcej ČOV Prievidza, kde sú odvádzané odpadové vody z novovybudovanej kanalizačnej siete.
Gravitačná kanalizácia: 10 745.48m
Výtlačné potrubia: 2932.17m
Čerpacie stanice: 7ks
Počet domových prípojok: 707 ks
Kapacita ČOV: 62 742 EO