Odvedenie dažďových vôd zo strže Suchý potok do koryta potoka Neresnica

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Mesto Zvolen

Investičný náklad:

58 846.31,-€ bez DPH

Popis:

Predmetom dokumentácie je vybudovanie systému kanalizačných potrubí, ktoré bezpečne odvedú dažďové vody zo strže Suchý potok. Dažďové vody zo záujmového územia, v súčasnom stave spôsobovali problémy pri väčších dažďoch, nakoľko stávajúce potrubie nestačilo bezpečne odvádzať vodu a dochádzalo ku pretekaniu cez štátnu cestu. Bezprostredným dôvodom na zrealizovanie navrhovaného technického riešenia, je skutočnosť, že pôvodné kanalizačné potrubie odvádzajúce dažďové vody do toku Neresnica, prechádzalo cez súkromný pozemok patriaci ku motorestu Suchá kôrka. Majiteľ motorestu v rámci výstavby nového parkoviska pre motorest, zrušil stávajúce potrubie dažďových vôd.
Riešený úsek odvedenia dažďových vôd nadväzuje na stávajúci rigol vo vzdialenosti cca 6.5 m pod železničným mostom na trati Zvolen- Šahy. To znamená, že výstavba stabilizácie strže Suchý potok formou gabionových prehrádzok, priamo neovplyvňuje novo navrhované odvádzanie dažďových vôd do toku Neresnica.
Prepojenie otvoreného stávajúceho rigolu na zatrubnenú časť je navrhnuté cez prefabrikovanú šachtu opatrenú vtokovými mrežami.