ČOV Detva-intenzifikácia

Stavebný dozor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 4 230 629.65 € bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia ČOV, 16 stavebných objektov, 6 prevádzkových súborov, úprava mechanického a biologického stupňa ČOV, úprava kalového hospodárstva, nová ducháreň, doplnená nová dosadzovacia nádrž. Realizácia rozvodu tlakového vzduchu a nových vnútorných potrubných rozvodov ČOV. Kapacita ČOV bola navýšená na 16 500 EO. […]

Read More…

Kanalizácia a ČOV Východná

Stavebný dozor Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 988 241 € bez DPH Predmetom projektu bola výstavba kanalizácie v obciach Východná a Hybe a výstavba ČOV Hybe s kapacitou 2 300 EO. Gravitačná kanalizácia: 14 277m Výtlačné potrubia: 3 818 m Počet čerpacích staníc: 4 ks Počet domových prípojok: 701 ks […]

Read More…

Kanalizácia a ČOV Važec

Stavebný dozor Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 900 000 € bez DPH Predmetom projektu bola výstavba kanalizácie v obci Važec a výstavba ČOV Važec s kapacitou 2 411 EO. Gravitačná kanalizácia: 13 545 m Výtlačné potrubia: 1000 m Počet čerpacích staníc: 6 ks Počet domových prípojok: 714 ks […]

Read More…

Banská Bystrica-Sústava na likvidáciu odpadových vôd, II.etapa

Stavebný dozor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 49 000 000.0 € bez DPH 1. Realizácia časti kanalizačného zberača “A” DN1800 – DN 1000 tunelovacím spôsobom v dĺžke 4 825.2m. Požité potrubie je sklolaminátové. 2. Výstavba časti stokovej siete – rekonštrukcia a rozšírenie v otvorenom výkope v dĺžke 55 000m. 3. Výstavba 14 ks odľahcovacích komôr. 4. […]

Read More…

Banská Bystrica-Sústava na likvidáciu odpadových vôd, I.etapa

Stavebný dozor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 8 966 479.0 € bez DPH 1. Intenzifikácia a dostavba ČOV Banská Bystrica: -kapacita ČOV je 190 835 EO -maximálny bezdažďový prietok Qd=41 063 m3/d -práce na realizácii spočívali v stavebných, technologických prácach a elektro prácach. Práce sa realizovali na objektoch čerpacích staníc, primárnej usadzovacej nádrži, aktivačných nádržiach, dosadzovacích […]

Read More…

Dažďová kanalizácia-rekonštrukcia spevnených plôch – telekomunikačný úrad SR

Project DRS Telekomunikačný úrad SR Novonavrhovaná dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody z celej dvornej časti. V rámci objektu spevnených plôch sa osadil odvodňovací žľab a odtokový vpust. Odpad odtokového vpustu je odvodnený do sorpčného lapača olejov LO(S) 5 a následne kanalizačným potrubím sú dažďové vody odvedené do jestvujúcej šachty. Celková kapacita ORL je 5 l/s. […]

Read More…

Contact

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Office

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691096
email: igajdos@gce.sk
email: moravcova@gce.sk
email: chlebak@gce.sk