Prípojka pitnej vody pre Est Horná Ždaňa

Projekt DÚR+DSP+DRS Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 215 373,45 € bez DPH Predmetom projektu je riešenie novostavby vodovodnej prípojky pre ESt Horná Ždaňa . Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, prípojka pitnej vody. Pre Zásobovanie ESt H.Ždaňa je potrebné zabezpečiť vybudovanie: -Prípojku vody – HDPE d110 –SDR11, dĺžka 1185,68 m, -Vybudovanie zvyšovacej ATS, z […]

Read More…

Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava – Bučianská

Projekt DSP+DRS Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 97 825,87 € bez DPH Stavba „Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava – Bučianská“ sa má realizovať na časti jednej vetvy vodovodu ktorá spája studňu S3 a vodojem na Bučianskej ceste. V prípade rekonštrukcie vetvy 5.2. sa jedná o preferovanú technológiu Relining, t.j. do pôvodnej oceľovej rúry sa […]

Read More…

Rekonštrukcia rozvodov vody v areáli VDJ Bučianská

Projekt DRS Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 499 237,32 € bez DPH Cieľom projektovej dokumentácie je kompletná rekonštrukcia vodovodnej siete v areáli TAVOS, a.s. na Bučianskej ceste v Trnave. Podľa požiadavky Objednávateľa je preferovaný spôsob rekonštrukcie bezvýkopovou formou, teda vťahovaním nového potrubia z tlakových rúr do existujúcich potrubí, ktoré sú v podstate z oceľových resp. liatinových […]

Read More…

Rekonštrukcia technologickej časti ČS Černík

Projekt DRS Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 1 521 707 € bez DPH Čerpacia Stanica Černík bola navrhnutá a zrealizovaná v rámci stavby „Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásme Jadrovej elektrárne Mochovce“. Projekt stavby v roku 1995 vypracoval Hydroconsult Bratislava. Rekonštrukcia ČS stanice spočíva v návrhu výmeny čerpadiel, potrubí, trafostaníc, rozvádzačov. Predmetom projektu […]

Read More…

Radava – premostenie vodovodného potrubia

vodovod,projektovanie,projektant,vodohospodárske stavby

Projekt DSP+DRS Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 101 757,33 € bez DPH Predmetom projektovej dokumentácie bolo riešenie rekonštrukcie vodovodu „Šurany-Podhájská-Trávnica“. . Vodovod je zásobovaný z vodného zdroja Gabčíkovo.V blízkosti obce Radava, križuje vodovod mimoúrovňovo prístupovú cestu do cintorína a na dvoch miestach potok Liska. Poruchové časti vodovodu sú riešené ako nadchod, zavesením na mostné konštrukcie, ktoré […]

Read More…

Rekonštrukcia filtračných zariadení vzduchotechniky AKN Gabčíkovo, Nové Zámky I., II., Veľké Lovce, Kolta, Dolný Pial, Svodín a ochrana priestoru nad hladinou vody v AKN

vodovod,projektovanie,projektant,vodohospodárske stavby

Projekt DRS Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 129 771,72 € bez DPH Predmetom projektovej dokumentácie bolo riešenie rekonštrukcie filtračných zariadení a vzduchotechniky v akumulačných nádržiach vodárenských objektov ako aj úpravy na výustiach prepadových potrubí z VDJ a stavebné úpravy v jednotlivých VDJ. Stavenisko pre realizáciu riešeného projektu rekonštrukcie VDJ, predstavujú jednotlivé lokality vodojemov a prerušovacích komôr, […]

Read More…

Technologická časť fontány a prípojka vody

Projekt DSP+DRS Mesto Zvolen 15 224,78 € bez DPH Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technologickej časti rekonštruovanej fontány v parku Ing. Š. Višňovského vo Zvolene. Návrh uvažuje s využitím existujúcej armatúrnej šachty, do ktorej sa inštaluje nová technológia pre prevádzkovanie fontány ako aj šachtička pre bezpečnostný prepad a ovládanie potrubia dnového výpustu. Zároveň sa PD […]

Read More…

Chynorany, ul. M.R. Štefánika-rekonštrukcia verejného vodovodu

vodovod,projektovanie,rekonštrukcia vodovodu,zvolen,bystrica

Projekt DÚR+DSP+DRS Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 374 077.45 € bez DPH V obci Chynorany je na ulici M.R.Štefánika vybudovaný verejný vodovod na oboch stranách ulice, spolu so 6 podzemnými hydrantmi. Vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci sa rozhodol zrekonštruovať túto časť vodovodu v úseku od stávajúcej vodomernej šachty umiestnenej v poli po železničné priecestie. […]

Read More…

Brezolupy, zásobovanie obce pitnou vodou

Projekt DÚR+DSP+DRS Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 380 202.26 € bez DPH Predmetom projektu bolo riešenie zásobovania obce Brezolupy, pitnou vodou zo skupinového vodovodu Uhrovec – Šišov. Zásobovanie obce bolo navrhnuté z VZ „Dobranská“ Žitná-Radiša. VZ „Dobranská“ Žitná – Radiša pozostáva z dvoch výverov a je chránený podzemnou, železobetónovou pramennou záchytkou. Skupinový vodovod Uhrovec – Šišov […]

Read More…

Kontakt

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Kancelária

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691 096
email: igajdos@gce.sk
email: chlebak@gce.sk
email: moravcova@gce.sk