Rekonštrukcia rozvodov vody v areáli VDJ Bučianská

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DRS

Investor:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Investičný náklad:

499 237,32 € bez DPH

Popis:

Cieľom projektovej dokumentácie je kompletná rekonštrukcia vodovodnej siete v areáli TAVOS, a.s. na Bučianskej ceste v Trnave.
Podľa požiadavky Objednávateľa je preferovaný spôsob rekonštrukcie bezvýkopovou formou, teda vťahovaním nového potrubia
z tlakových rúr do existujúcich potrubí, ktoré sú v podstate z oceľových resp. liatinových potrubí.
Spôsob technológie návrhu rekonštrukcie je založený na hydraulickom posúdení rýchlosti vody v potrubiach pri známej dimenzii
a známych maximálnych návrhových prietokoch v jednotlivých potrubiach po vtiahnutí potrubia PEHD potrebnej dimenzie.