Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava – Bučianská

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSP+DRS

Investor:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Investičný náklad:

97 825,87 € bez DPH

Popis:

Stavba „Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava - Bučianská“ sa má realizovať na časti jednej vetvy vodovodu ktorá
spája studňu S3 a vodojem na Bučianskej ceste. V prípade rekonštrukcie vetvy 5.2. sa jedná o preferovanú technológiu Relining, t.j. do pôvodnej oceľovej rúry sa vťahuje menší
priemer PEHD potrubia a stará oceľová rúra ostáva zabudovaná ako chránička. Výhodou tejto technológie je lacnejšia a rýchlejšia
realizácia rekonštrukcie.