Radava – premostenie vodovodného potrubia

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSP+DRS

Investor:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

101 757,33 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektovej dokumentácie bolo riešenie rekonštrukcie vodovodu „Šurany-Podhájská-Trávnica“. .
Vodovod je zásobovaný z vodného zdroja Gabčíkovo.V blízkosti obce Radava, križuje vodovod mimoúrovňovo prístupovú cestu do cintorína a na dvoch miestach potok
Liska. Poruchové časti vodovodu sú riešené ako nadchod, zavesením na mostné konštrukcie, ktoré sú v správe Vyššieho
územného celku Nitra.
V súlade s požiadavkou Objednávateľa spočíva technické riešenie opravy kritických miest – nadzemných križovaní, vo výmene
exitujúceho zateplené oceľového potrubia za predizolované potrubie z HDPE a oprave, resp. výmene podporných oceľových
konštrukcií na ktorých je potrubie uložené.