ŽST Žiar nad Hronom – prekládka vodovodného potrubia

Projektová dokumentácia + inžinierska činnosť DRS Železnice Slovenskej republiky, 299 000 € bez DPH Projektovaná oblasť sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice Žiar nad Hronom. K predmetnej stavbe je prístup z cesty III/2485. Prevádzkové budovy v žst. Žiar nad Hronom, ako aj objekt reštaurácie a ďalší objekt súkromnej firmy sú v súčasnosti zásobované pitnou […]

Read More…

Rekonštrukcia vonkajšieho požiarneho vodovodu, pre MH Teplárenský podnik, a.s. závod Martin

Projektová dokumentácia DRS MH Teplárenský podnik, a.s. Bratislava 645 200 € bez DPH Predmetom projektovej dokumentácie v súlade so zadaním Objednávateľa je rekonštrukcia časti požiarnej vodovodnej siete v areály MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava v závode Martin. Celková sieť požiarneho vodovodu sa budovala v priebehu existencie teplárne postupne a podľa Objednávateľa je delená do štyroch […]

Read More…

Rekonštrukcia vodovodu Lackov

Projektová dokumentácia DRS Obec Lackov 30 300 € bez DPH Projekt „Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Lackov“ rieši  v jednom objekte  SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Lackov : vybavenie existujúcej čerpacej studne novým ponorným čerpadlom a hygienickým zabezpečením vybudovanie nového vodojemu z polypropylénu objemu 10 m3 rekonštrukcia existujúceho vodojemu […]

Read More…

Rozšírenie verejného vodovodu ul. Dolnopeterská, Hurbanovo

Projektová dokumentácia DRS Mesto Hurbanovo 81 400 € bez DPH Projektovaná oblasť sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Hurbanovo – pozdĺž cesty III. Triedy č. III/1467. Navrhovaná vodovdná vetva sa napája v križovatke ulíc Dolnopeterská a Agátová. Prevažná časť vodovodu je umiestnená v extraviláne obce. Koniec vodovodu ju v úrovni dopravnej značky, kt. označuje koniec […]

Read More…

Rekonštrukcia vodovodného potrubia vodojem Dechtice – vodojem Zvončín

Projektová dokumentácia + inžinierska činnosť DRS Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 15,7 mil. € bez DPH Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu diela „Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín“ obstaral Objednávateľ s cieľom komplexnej rekonštrukcie existujúceho vodovodu. Existujúce diaľkové oceľové vodovodné potrubie DN600 je po cca 50 ročnej […]

Read More…

Prípojka pitnej vody pre Est Horná Ždaňa

Projekt + inžinierska činnosť DÚR+DSP+DRS Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 215 373,45 € bez DPH Predmetom projektu je riešenie novostavby vodovodnej prípojky pre ESt Horná Ždaňa . Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, prípojka pitnej vody. Pre Zásobovanie ESt H.Ždaňa je potrebné zabezpečiť vybudovanie: -Prípojku vody – HDPE d110 –SDR11, dĺžka 1185,68 m, -Vybudovanie […]

Read More…

Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava – Bučianská

Projekt DSP+DRS Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 97 825,87 € bez DPH Stavba „Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava – Bučianská“ sa má realizovať na časti jednej vetvy vodovodu ktorá spája studňu S3 a vodojem na Bučianskej ceste. V prípade rekonštrukcie vetvy 5.2. sa jedná o preferovanú technológiu Relining, t.j. do pôvodnej oceľovej rúry sa […]

Read More…

Rekonštrukcia rozvodov vody v areáli VDJ Bučianská

Projekt DRS Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 499 237,32 € bez DPH Cieľom projektovej dokumentácie je kompletná rekonštrukcia vodovodnej siete v areáli TAVOS, a.s. na Bučianskej ceste v Trnave. Podľa požiadavky Objednávateľa je preferovaný spôsob rekonštrukcie bezvýkopovou formou, teda vťahovaním nového potrubia z tlakových rúr do existujúcich potrubí, ktoré sú v podstate z oceľových resp. liatinových […]

Read More…

Rekonštrukcia technologickej časti ČS Černík

Projekt DRS Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 1 521 707 € bez DPH Čerpacia Stanica Černík bola navrhnutá a zrealizovaná v rámci stavby „Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásme Jadrovej elektrárne Mochovce“. Projekt stavby v roku 1995 vypracoval Hydroconsult Bratislava. Rekonštrukcia ČS stanice spočíva v návrhu výmeny čerpadiel, potrubí, trafostaníc, rozvádzačov. Predmetom projektu […]

Read More…

Radava – premostenie vodovodného potrubia

vodovod,projektovanie,projektant,vodohospodárske stavby

Projekt DSP+DRS Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 101 757,33 € bez DPH Predmetom projektovej dokumentácie bolo riešenie rekonštrukcie vodovodu „Šurany-Podhájská-Trávnica“. . Vodovod je zásobovaný z vodného zdroja Gabčíkovo.V blízkosti obce Radava, križuje vodovod mimoúrovňovo prístupovú cestu do cintorína a na dvoch miestach potok Liska. Poruchové časti vodovodu sú riešené ako nadchod, zavesením na mostné konštrukcie, ktoré […]

Read More…

Contact

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Office

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691096
email: igajdos@gce.sk
email: moravcova@gce.sk
email: chlebak@gce.sk