MVE na Váhu Trnovec II.

Typ služby:

Projekt a stavebný dozor

Stupeň projektu:

DÚR,DSP,DRS

Investor:

Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.

Investičný náklad:

1 650 000,- € bez DPH

Popis:

Stavba "MVE na Váhu Trnovec II" sa nachádza na ľavom brehu toku Váh, pri hati už vybudovanej "MVE Trnovec I". Jedná sa o elektráreň, ktorá využíva existujúcu hať pri pôvodnej MVE Trnovec I. a prietoky v rieke, kt. nevie spracovať pôvodná MVE Trnovec I.
tok : Váh
okres : Liptovský Mikuláš
schéma MVE : príhaťová
inštalovaný výkon : 675 kW

MVE:
návrhový spád: 7,4 m
celkový turbínový prietok Qmax: 11 m3/s
celkový inštalovaný výkon : 675 kW
kaplanova turbína DN1450: 1 ks

HAŤ - súčasť MVE Trnovec I