MVE Hronský Beňadik

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR

Investor:

Hydro Development, s.r.o.

Investičný náklad:

6 500 000,-€ bez DPH

Popis:

Predmetomprojektovej dokumentácie je výstavba MVE na Hrone v r.km 85,30 v katastrálnom území Hronský Beňadik.
tok : Hron
okres : Žarnovica
schéma MVE : príhaťová
inštalovaný výkon : 1,500 MW
priemerná ročná výroba : 7,552 GWh
MVE:
hrubý spád /rozdiel hornej vody a
dna toku za MVE: 4,6 m
celkový turbínový prietok Qmax: 63 m3/s
celkový inštalovaný výkon : 1500 kW
kaplanové turbíny DN2000 3 ks

HAŤ:
hradiaca konštrukcia hate: klapka
počet: 4 ks
hradiaca šírka l poľa: 15,0 m
hradiaca výška: 2,70 m
kóta dna za MVE: 182,90 m n.m.
kóta dna pred MVE: 183,90 m n.m.