Water structure Bulkovec II. – reconstruction

Typ služby

Projekt

Stupeň

DRS

Investor:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Popis:
Vodná nádrž Hladomer II bola podľa poslednej správy z kontroly vodnej stavby v rámci výkonu technicko – bezpečnostného dohľadu, vykonaného v 11/2021 hodnotená ako bezpečná a prevádzkyschopná. Pre zachovanie vodnej stavby v prevádzky schopnom a bezpečnom stave je potrebné vykonať :
1. Zrealizovať opravu / rekonštrukciu funkčného objektu dnového výpustu minimálne v rozsahu
- opravy zvetraných častí betónovej konštrukcie funkčného objektu
- utesnenie priesaku do objektu v blízkosti vnútorného uzáveru dnového výpustu
- údržba ovládacej časti uzáverov, vrátane ich upevnenia
- oprava prístupovej lávky
2. z dôvodu umožnenia merania výšky hladiny vody v nádrži (v súlade s požiadavkou Vyhlášky TBD), je potrebné umiestniť na
funkčný objekt dnového výpustu alebo na návodný svah vodočetnú latu a zabezpečiť odčítavanie údajov o výške hladiny v nádrži
v čase vykonávania obhliadok vodnej stavby obsluhou zariadenia
3. zabezpečiť pravidelné kosenie a odstraňovanie náletovej zelene
4.zabezpečiť opravu tesnení dilatačných škár medzi časťami bezpečnostného priepadu a tiež medzi panelmi opevnenia
návodného svahu