Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron

Projektovanie DÚR SVP, š.p., OZ Banská Bystrica 2,7 mil,- € bez DPH Stavba je protipovodňového charakteru. Jej účelom je zabezpečenie protipovodňovej ochrany pred vybrežením povodňových vôd z toku Hron a ochrana ohrozenej časti mesta Zvolen, ktorá nebola ochránená už v minulosti vybudovanými protipovodňovými opatreniami. Navrhujú sa protipovodňové opatrenia na návrhový prietok Q100, s bezpečnosťou 0,5 […]

Read More…

Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina

Projektovanie DÚR SVP, š.p., OZ Banská Bystrica 5,7 mil,- € bez DPH Stavba „Zvolen, protipovodňové opatrenie na toku Slatina,“ sa má realizovať na vodohospodársky významnom vodnom toku Slatina, v časti od zaústenia Slatiny do Hrona až po vodnú nádrž v Môťovej. V čase intenzívnych zrážok a jarného topenia snehu dochádza v danej oblasti často k […]

Read More…

BB Uľanka, úprava toku Bystrica

DÚR+DSP+DRS DÚR SVP, š.p., OZ Banská Bystrica 1 800 000,- € bez DPH Projektová dokumentácia rieši úpravu toku pozdĺžk toku Bystrica, nakoľko počas extrémnych prietokov dochádza opätovne k zaplavovaniu priľahlých pozemkov a nehnuteľností Z uvedených dôvodov sa navrhuje vybudovanie protipovodňových opatrení, pravostranných nábrežných múrikov a ľavostranných ochranných múrikov, ktoré by zabezpečovali protipovodňovú ochranu intravilánu mestskej […]

Read More…

Kamenná Poruba-úprava toku Porubský potok

Projekt DÚR SVP, š.p., OZ Piešťany 1 154 269.53 € bez DPH Úprava Porubského potoka bola navrhnutá v rkm 4,870-5,227. Návrh technického riešenia vychádza z požiadavky ochrany obce pred povodňovými prietokmi Porubského potoka, ako aj existujúcich pomerov na toku.Ochrana sa zabezpečí súvislou brehovou úpravou. Návrhový prietok pre ochranu obce je Q50 +30cm, trieda spoľahlivosti III. […]

Read More…

Gemerská Poloma, protipovodňové opatrenia na potoku Súľovský

Projekt DRS SVP, š.p., OZ Banská Bystrica 5 034 208 SKK bez DPH Úprava potoka Súľovský v prieťahu intravilánu obce bola navrhnutá v dĺžke 277,22m a to od rkm 0,710 po 0,989. Ochrana sa zabezpečí súvislou brehovou úpravou. Samotné koryto je dimenzované na Q100, brehové opevnenie na Q5. Vzorový priečny profil je v tvere lichobežníka […]

Read More…

Contact

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Office

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691096
email: igajdos@gce.sk
email: moravcova@gce.sk
email: chlebak@gce.sk