Kamenná Poruba-úprava toku Porubský potok

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR

Investor:

SVP, š.p., OZ Piešťany

Investičný náklad:

1 154 269.53 € bez DPH

Popis:

Úprava Porubského potoka bola navrhnutá v rkm 4,870-5,227. Návrh technického riešenia vychádza z požiadavky ochrany obce pred povodňovými prietokmi Porubského potoka, ako aj existujúcich pomerov na toku.Ochrana sa zabezpečí súvislou brehovou úpravou. Návrhový prietok pre ochranu obce je Q50 +30cm, trieda spoľahlivosti III. Trasa úpravy začína v rkm 4,870 a končí v rkm 5,227. Trasa plynule nadväzuje na prirodzený tok nad a pod úpravou. Úpravu toku tvoria jednoduché oblúky s priamymi prechodovými úsekmi. Polomer oblúkov je 30-70m priame prechodové oblúky od 16 do 29m. Vzorový priečny profil tvaru jednoduchého lichobežníka bol navrhnutý tak, aby previedol návrhový prietok Q50. V porovnaní s prirodzeným korytom sa navrhnutý priečny profil lichobežníkového tvaru rozšíril v dne zo šírky 2,5 – 4,5 m na šírku cca 4,5 m.