BB Uľanka, úprava toku Bystrica

Typ služby:

DÚR+DSP+DRS

Stupeň projektu:

DÚR

Investor:

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Investičný náklad:

1 800 000,- € bez DPH

Popis:

Projektová dokumentácia rieši úpravu toku pozdĺžk toku Bystrica, nakoľko počas extrémnych prietokov dochádza opätovne k zaplavovaniu priľahlých pozemkov a nehnuteľností
Z uvedených dôvodov sa navrhuje vybudovanie protipovodňových opatrení, pravostranných nábrežných múrikov a ľavostranných ochranných múrikov, ktoré by zabezpečovali protipovodňovú ochranu intravilánu mestskej časti Uľanka.
Protipovodňové opatrenia s nachádzajú v úsekoch rkm 6,750 – 7,060, a v rkm 7,183 – 7,432 na toku Bystrica. Z dôvodu ochrany prírody sa navrhuje posunutie ochrannej línie na brehu na niekoľkých miestach. Ľavobrežné nábrežné múriky majú celkovú dĺžku je 472 m. Pravobrežné ochranné múriky sú navrhované na dvoch úsekoch, s celkovou dĺžkou 210 m. Výška múrikov je navrhovaná na úroveň Q100, s bezpečnostným prevýšením 30 cm.