Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina

Typ služby:

Projektovanie

Stupeň projektu:

DÚR

Investor:

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Investičný náklad:

5,7 mil,- € bez DPH

Popis:

Stavba „Zvolen, protipovodňové opatrenie na toku Slatina,“ sa má realizovať na vodohospodársky významnom vodnom toku Slatina, v časti od zaústenia Slatiny do Hrona až po vodnú nádrž v Môťovej. V čase intenzívnych zrážok a jarného topenia snehu dochádza v danej oblasti často k náhlemu zvýšeniu povrchového odtoku, čo má za následok vznik povodňových prietokov na vodnom toku Slatina.
Stavba je protipovodňového charakteru. Jej účelom je zabezpečenie protipovodňovej ochrany pred vybrežením povodňových vôd z toku Slatina a ochrana ohrozenej časti mesta Zvolen. Navrhujú sa protipovodňové opatrenia na návrhový prietok Q100, s bezpečnosťou 0,5 m. Navrhovaný stav na toku Slatina je posudzovaný pri prechode Q100r= 375 m3s-1 (od zaústenia do Hrona po rkm 2,471 – nad zaústením toku Neresnica), Q100r= 320 m3s-1 (od zaústenia toku Neresnica po zaústenie toku Zolná ) a Q100r= 215 m3s-1 nad zaústením toku Zolná.
Tak isto je posúdený aj tok Zolná v staničení od ústia do toku Slatina v rkm 0,000 až po rkm 0,600 (most nad zaústením Zvolenského potoka- vo VHM evidovaný ako bezmenný prítok), na návrhový prietok Q100r= 130 m3s-1 .
V rámci stavby je okrem toku Slatina a toku Zolná, riešená aj protipovodňová ochrana prítokov voči účinkom spätného vzdutia z toku Slatina, a to prítoky Neresnica a Pomiaslo.
Celková dĺžka nábrežných múrov je : 5 324,81 m z toho
Celková dĺžka mobilného hradenia: 60,0 m
Celková dĺžka ochranných hrádzí : 298,61 m
Celková dĺžka obslužnej komunikácie je: 2 577,74 m