Gemerská Poloma, protipovodňové opatrenia na potoku Súľovský

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DRS

Investor:

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Investičný náklad:

5 034 208 SKK bez DPH

Popis:

Úprava potoka Súľovský v prieťahu intravilánu obce bola navrhnutá v dĺžke 277,22m a to od rkm 0,710 po 0,989. Ochrana sa zabezpečí súvislou brehovou úpravou. Samotné koryto je dimenzované na Q100, brehové opevnenie na Q5. Vzorový priečny profil je v tvere lichobežníka a bol navrhnutý tak, aby previedol návrhový prietok Q100.