Banská Bystrica-Sústava na likvidáciu odpadových vôd, I.etapa

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

8 966 479.0 € bez DPH

Popis:

1. Intenzifikácia a dostavba ČOV Banská Bystrica:
-kapacita ČOV je 190 835 EO
-maximálny bezdažďový prietok Qd=41 063 m3/d
-práce na realizácii spočívali v stavebných, technologických prácach a elektro prácach. Práce sa realizovali na objektoch čerpacích staníc, primárnej usadzovacej nádrži, aktivačných nádržiach, dosadzovacích nádržiach, čerpacej stanici vratného kalu, mernom objekte, prevádzkovej budove, transformačnej stanici, duchárni, vonkajších káblových nrozvodoch, sadových a terénnych úpravách.
2. Výstavba časti SKL kanalizačného zberača "A" DN1800 v otvorenom výkope. Dĺžka takto realizovaného úseku je 1879m.
3, Výstavba často SK kanalizačného zberača "A" DN1800 tunelovacím spôsobom - technológia hĺbenia bola štítovaním,, razením a pretláčaním. Dĺžka takto realizovaného úseku je 2129.55m.