Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron

Typ služby:

Projektovanie

Stupeň projektu:

DÚR

Investor:

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Investičný náklad:

2,7 mil,- € bez DPH

Popis:

Stavba je protipovodňového charakteru. Jej účelom je zabezpečenie protipovodňovej ochrany pred vybrežením povodňových vôd z toku Hron a ochrana ohrozenej časti mesta Zvolen, ktorá nebola ochránená už v minulosti vybudovanými protipovodňovými opatreniami. Navrhujú sa protipovodňové opatrenia na návrhový prietok Q100, s bezpečnosťou 0,5 m.
Navrhovaný stav je posudzovaný pri prechode Q100r= 855 m3s-1 od rkm 152,285 v profile H1- pod ČOV, po rkm 153,523 v profile H10- sútok s tokom Slatina a pre Q100r= 600 m3s-1 nad sútokom s tokom Slatina po rkm 158,405 v profile H73 – cca 1520 m nad cestným mostom pri bývalej Hypernove.
V rámci stavby je riešená aj protipovodňová ochrana prítokov voči účinkom spätného vzdutia z toku Hron pri prechode Q100+0,5 m. Riešené sú prítoky- odpadný kanál z MVE UNION, tok Kováčovský potok a odpadný kanál z MVE na hati.
Celková dĺžka ochranných múrov OM je : 1 301,15 m z toho
Celková dĺžka mobilného hradenia: 142,10 m
Celková dĺžka ochranných hrádzí OH je : 3 371,49 m