Varín-úprava toku Varínka

Typ služby:

S

Stupeň projektu:

DÚR

Investor:

SVP, š.p., OZ Piešťany

Investičný náklad:
Popis:

Technická štúdia stavby "Varín-úprava toku Varínka" riešila:
-posúdenie pozdĺžneho sklonu dna z hľadiska spevnenia nivelety, vymieľania dna a priečnych objektov
-návrh potrebných technických opatrení