Odkanalizovanie obce Marcelová

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

obec Marcelová

Investičný náklad:

6 296 129.67 € bez DPH

Popis:

Predmetom výstavby bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie a zabezpečenie následného čistenia odpadových vôd obce Marcelová na mechanicko-biologickej ČOV. Odvod splaškových vôd je zabezpečený prostredníctvom gravitačnej a tlakovej kanalizačnej siete, výtlačného potrubia a nových čerpacích staníc.
Gravitačná kanalizácia: 11 195 m
Tlaková kanalizácia: 6 399 m
Výtlačné potrubia: 593 m
Čerpaciea stanice: 3ks