Čierny Balog -kanalizácia a ČOV

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

obec Čierny Balog

Investičný náklad:

15 969 267.414 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektu je výstavba kanalizácie v obci Čierny Balog a výstavba ČOV Čierny Balog s kapacitou 5300 EO. Účelom objektu biologického čistenia je zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd pritekajúcich na ČOV výtlačným potrubím z obce Čierny Balog. Z technolohického hľadiska sa jedná o mechanicko-biologickú ČOV s biologickým odstraňovaním uhlikatého a dusikatého znečistenia s úplnou stabilizáciou kalu v kalojeme a jeho mechanickým odvodnením na pásovom lise. Združený objekt čistenia je navrhnutý v dvojlinkovom usporiadaní.
Gravitačná kanalizácia: 26 938 m
Tlaková kanalizácia: 644.5 m
Výtlačné potrubia: 689.9 m
Počet čerpacích staníc: 9 ks
Počet domových prípojok gravitačných: 1 210 ks
Počet domových prípojok tlakových: 58 ks