Banská Bystrica-Sústava na likvidáciu odpadových vôd, II.etapa

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

49 000 000.0 € bez DPH

Popis:

1. Realizácia časti kanalizačného zberača "A" DN1800 - DN 1000 tunelovacím spôsobom v dĺžke 4 825.2m. Požité potrubie je sklolaminátové.
2. Výstavba časti stokovej siete - rekonštrukcia a rozšírenie v otvorenom výkope v dĺžke 55 000m.
3. Výstavba 14 ks odľahcovacích komôr.
4. Výstavba 9 ks čerpacích staníc.