Vodovod Krupina, lokalita Červená Hora

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Mesto Krupina

Investičný náklad:

161 583.15,- € bez DPH

Popis:

V dôsledku nevyhovujúcich prietokových a tlakových pomerov v existujúcej vetvovej sieti projekt riešil prepojenie jestvujúcich vetiev v osade Červená Hora „1-1“ s vetvou „1-7“ . Tieto vetvy rozvodnej vodovodnej siete ako aj všetky ostatné vetvy, sú vybudované len z dimenzie potrubia DN 50, čo je nedostatočná dimenzia pre dosiahnutie bezproblémového zásobovania všetkých odberných miest v zásobovanom území. Novovybudovaným prepojovacím potrubím s dimenziou DN 90 sa dosiahne zokruhovanie exitujúcej vodovodnej siete a tým sa zabezpečí dostatočné množstvo vody pre odberateľov s potrebným tlakom na odbernom mieste. Súčasne z dôvodu redukcie tlaku na požadovanú úroveň, na niektorých bočných vetvách sa osadia redukčné ventily.
Pri okruhovej sieti tvorí systém potrubí uzavretý okruh, ktorým sa umožňuje cirkulácia vody v sústave a doprava vody odberateľovi z dvoch miest. Týmto spôsobom sa zvýši spoľahlivosť zásobovania, pretože v prípade poruchy dopravy vody z jedného smeru sa táto dopraví z druhého smeru.
„SO 02 Rekonštrukcia vetiev „1“ a „1-1“ predpokladá s výmenou existujúceho potrubia DN50 na dimenziu DN90.