Prípojka pitnej vody pre Est Horná Ždaňa

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Investičný náklad:

215 373,45 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektu je riešenie novostavby vodovodnej prípojky pre ESt Horná Ždaňa . Projektová dokumentácia je
spracovaná ako jednostupňový projekt, prípojka pitnej vody.
Pre Zásobovanie ESt H.Ždaňa je potrebné zabezpečiť vybudovanie:
-Prípojku vody – HDPE d110 –SDR11, dĺžka 1185,68 m,
-Vybudovanie zvyšovacej ATS, z dôvodu prekonania výškových pomerov medzi bodom napojenia na verejný vodovod
na kóte 285,97 m n.m. a bodom napojenia na vnútorný vodovod na kóte 325,20 m n.m.