Brezolupy, zásobovanie obce pitnou vodou

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Investičný náklad:

380 202.26 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektu bolo riešenie zásobovania obce Brezolupy, pitnou vodou zo skupinového vodovodu Uhrovec – Šišov. Zásobovanie obce bolo navrhnuté z VZ „Dobranská“ Žitná-Radiša.
VZ „Dobranská“ Žitná - Radiša pozostáva z dvoch výverov a je chránený podzemnou, železobetónovou pramennou záchytkou.
Skupinový vodovod Uhrovec – Šišov zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obce: Uhrovec, Horné Naštice, Pravotice, Dolné Naštice, Pečeňany, Borčany, Livinské Opatovce, Chudá Lehota, Šišov, Libichava.
Z VZ „Dobranská“ je vybudované primárne prívodné potrubie, na ktoré sa v AŠ15 pripája sekundárne prívodne potrubie smerom na obec Pravotice.
Pre zásobovanie obce Brezolupy bolo navrhnuté napojenie na sekundárne prívodné potrubie do Pravotíc. Bod napojenia bol stanovený v armatúrnej šachte AŠ20.
Pre Zásobovanie obce je potrebné zabezpečiť vybudovanie:
• Prívodného vodovodného potrubia do obce Brezolupy – HDPE d160 – dĺžka 2003,41 m,
• Vybudovanie zvyšovacej ATS do VDJ, z dôvodu prekonania výškových pomerov medzi VZ Dobranská (285,79 m.n.m) a vežovým vodojemom AKNA 200/24/3 Brezolupy osadeným na kóte 271,98 m.n.m (v päte vodojemu), s hladinami na výške 294,98 m.n.m. (v mieste ústia prívodného potrubia), 301,41 mnm (kóta max.hladiny vo vodojeme). Zvyšovacia ATS s parametrami Qč=3,0 l/s a Hdop.=30,0m, zabezpečí dopravu vody z prívodného potrubia do VDJ Brezolupy. ATS bude osadená v novovybudovanej betónovej podzemnej šachte pred stávajúcou armaturnou komorou pri vežovom VDJ.