Dažďová kanalizácia-rekonštrukcia spevnených plôch – telekomunikačný úrad SR

Typ služby:

Project

Stupeň projektu:

DRS

Investor:

Telekomunikačný úrad SR

Investičný náklad:
Popis:

Novonavrhovaná dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody z celej dvornej časti. V rámci objektu spevnených plôch sa osadil odvodňovací žľab a odtokový vpust. Odpad odtokového vpustu je odvodnený do sorpčného lapača olejov LO(S) 5 a následne kanalizačným potrubím sú dažďové vody odvedené do jestvujúcej šachty. Celková kapacita ORL je 5 l/s.